Gửi thông báo hệ thống

Tất cả nhân viên trong công ty sẽ nhận được thông báo này

Bước 1: Chọn mục [ Tiên ích ] > [ Thông báo hệ thống ] > [ Thêm thông báo ]

Bước 2: Thêm thông báo và lưu lại