Thêm tính năng mới 31/10/2019

  • Thêm module quản lý Đơn xin nghỉ phép. Sử dụng tính năng mới tại [ Tiện ích ] > [ Đơn xin nghỉ phép ]

Màn hình đơn xin nghỉ phép
  • Thêm tính năng Chăm sóc cơ hội cho phép gửi tin nhắn smsemail tự động (tích hợp với SlimEmail) cho cơ hội ngay từ SlimCRM

Màn hình tính năng chăm sóc cơ hội
  • Gửi tin nhắn SMS trong Hóa đơn

Gửi tin nhắn SMS trong hóa đơn