Chuyển cơ hội thành khách hàng

Nhấp vào mục [ Cơ hội ] > [ Chọn tên khách hàng ] > [ Chuyển thành khách hàng ]

Sau khi chuyển, sẽ xuất hiện màn hình mới với các thông tin khách hàng đã nhập vào form đăng kí trên web (tên, email liên hệ, sdt...)

Bạn có thể điền thêm thông tin để dễ quản lý (tên công ty, trang web, địa chỉ..)

Cuối cùng bấm [ Lưu lại ] để hoàn tất.