Phân công cơ hội cho người khác

Chọn khách hàng tiềm năng tại mục [ Cơ hội ] và chỉ định cho nhân viên phụ trách ở góc phải màn hình cơ hội đó.

Nhân viên phụ trách cơ hội đó sẽ nhận được thông báo qua email và trên SlimCRM.

Lưu ý: Tất cả mọi người đều có thể quản lý khách hàng tiềm năng nhưng chỉ có quản trị viên mới có quyền xem tất cả các cơ hội. Nhân viên khác chỉ xem được cơ hội khi được chỉ định/phân công.