Tích hợp form cơ hội vào trang web

Bạn có thể tạo nhiều biểu mẫu trên web và tích hợp vào SlimCRM để quản lý cơ hội/khách hàng dưới dạng iframe

Để tích hợp, bạn chọn mục [ Hệ thống ] > [Cơ hội ] > [ Tích hợp với trang web ] > Thêm form cơ hội

Sau đó, điền các thông tin cần thiết cho form đăng ký, bấm [ Lưu lại ]

Tại màn hình mới, bạn cần xây dựng biểu mẫu bằng cách kéo thả các trường thông tin có sẵn bên trái vào khung.

Có thể sửa tên menu nếu bạn muốn. Cuối cùng, lấy [ Mã nhúng tích hợp ] để gắn vào website.