Ghim dự án ra màn hình

Nếu bạn đang làm việc về dự án và cần truy cập chúng hàng ngày, bạn có thể ghim dự án để truy cập nhanh.

Chọn mục [ Công việc ] > [ Dự án ] > [ Chọn tên dự án ] > [Ghim dự án ]

Bạn sẽ thấy dự án được ghim ở góc trái phía dưới danh sách menu. Khi dự án được đánh dấu là hoàn thành, hệ thống tự động bỏ ghim dự án.

Dự án đã được ghim ra màn hình