Tạo câu hỏi khảo sát

Để tạo câu hỏi khảo sát, trước tiên bạn cần tạo chiến dịch email:

Bước 1: Chọn mục [ Công cụ ] > [ Gửi email hàng loạt ] > [ Tạo chiến dịch email ]

Bước 2: Đặt tên: Tiêu đề email, nội dung email

Bước 3: Chọn tab [ Thêm câu hỏi khảo sát ] > [ Thêm câu hỏi ]

Bước 4: Tùy chọn câu hỏi là bắt buộc hoặc không