Tạo danh sách email

Bước 1: Chọn mục [ Công cụ ] > [ Gửi email hàng loạt ] > [ Danh sách email ngoài hệ thống ] > [ Thêm danh sách email ]

Bước 2: Đặt tên danh sách thư và [ Lưu lại ]

Sau khi tạo xong, bạn có thể nhập từng email/danh sách email bằng excel lên thư mục vừa tạo.