Thêm mới hợp đồng

Bước 1: Chọn mục [ Công việc ] > [ Hợp đồng ] > [ Thêm hợp đồng ]

Bước 2: Điền các thông tin cần thiết: Tên khách hàng, tên hợp đồng, giá trị hợp đồng…

Lưu ý:

  • Ẩn với khách hàng: Nếu không muốn khách hàng nhìn thấy hãy tích chọn ô này, và họ sẽ không nhận được thông báo qua email.

  • Có thể đính kèm tệp trong hợp đồng Chèn các mẫu hợp đồng soạn sẵn để chèn vào nội dung