Thêm liên hệ vào khách hàng

Bước 1: Chọn mục [ Khách hàng ] > [ Chọn khách hàng muốn thêm ] > [Người liên hệ ] > [ Thêm người liên hệ ]

Bước 2: Điền thông tin cho liên hệ

Với thông tin liên hệ, bạn có thể phân quyền cho khách hàng. Hãy bật/tắt các tùy chọn bên dưới. Kết thúc bằng nút [ Lưu lại ]