Thêm nhắc nhở

Với SlimCRM, bạn có thể cài đặt nhắc nhở để không quên những công việc cần làm với khách hàng đó.

Bước 1: Bấm [ Khách hàng ] > [ Chọn khách hàng ] > [ Nhắc nhở ] > [Thêm nhắc nhở ] Bước 2: Điền thông tin: Ngày cần nhắc nhở, Nội dung thông báo...

Bước 3: Cuối cùng bấm [ Lưu lại ]