Tắt tính năng kiến thức

Trường hợp bạn không muốn cho khách hàng xem tính năng kiến thức, bạn có thể tắt chức năng này: [ Hệ thống ] > [ Cài đặt ] > [ Khách hàng ]

Ngoài ra, quản trị viên cũng có thể cài đặt quyền xem tính năng kiến thức này đối với nhóm nhân viên.

Chọn [ Hệ thống ] > [ Cài đặt ] > [ Vai trò nhân viên ] > [ Nhóm nhân viên ] và thiết lập quyền xem.

Hoặc thiết lập quyền xem theo từng nhân viên tại mục [ Danh sách nhân viên ]