Thiết lập mục tiêu KPI

SlimCRM thiết lập sẵn 7 loại mục tiêu, bạn chỉ việc chọn:

  1. Đạt được tổng doanh thu (Thu nhập được tính đơn vị tiền tệ mặc định)

  2. Chuyển đổi X khách hàng tiềm năng

  3. Tăng số lượng khách hàng (không qua tạo cơ hội)

  4. Tăng số lượng khách (Có tạo cơ hội)

  5. Ký hợp đồng theo loại (Được tính từ ngày thêm vào hệ thống)

  6. Ký hợp đồng theo loại (Được tính từ ngày bắt đầu hợp đồng)

  7. X lần chuyển đổi báo giá (Chỉ tính những báo giá được chuyển sang hóa đơn)

Để thiết lập mục tiêu mới, thao tác:

Bước 1: Chọn [ Mục tiêu KPI ] > [ Thêm mục tiêu ] hoặc bấm nút [ Thêm nhanh ] > [ Mục tiêu]

Bước 2: Điền các tiêu chí: Tên mục tiêu, Loại mục tiêu, Nhân viên, Kết quả, Ngày bắt đầu...

Bước 3: Chọn Thông báo cho nhân viên khi đạt/không đạt mục tiêu

Bước 4: Cuối cùng bấm [ Lưu lại ]