Thêm phương thức thanh toán

Bước 1: Bấm chọn [ Hệ thống ] > [ Tài chính ] > [ Phương thức thanh toán ] > [ Thêm phương thức thanh toán ]

Bước 2: Điền thông tin: tên phương thức thanh toán, mô tả thông tin, số dư

Bước 3: Tích tùy chọn hiển thị thanh toán

Lưu ý: Các phương thức thanh toán dưới đây dành cho ngoại tuyến. Thanh toán trực tuyến có thể tùy chỉnh trong Hệ thống > Cài đặt > Cổng thanh toán.