Tùy chỉnh trường dữ liệu

SlimCRM cho phép thêm trường thông tin dựa trên nhu cầu của bạn. Để thêm, bạn thao tác:

Bước 1: Chọn mục [ Hệ thống ] > [ Tùy chỉnh dữ liệu ] > [ Thêm trường tùy chỉnh ]

Bước 2: Điền, chọn thông tin và [ Lưu lại ]

Lưu ý:

  • Vô hiệu hóa:

  • Chỉ hiện thị với quản trị viên: Chỉ người có vai trò là quản trị viên mới xem được

  • Bắt buộc: Áp dụng cho tất cả mọi người.