Báo cáo

1. Doanh thu bán hàng

Báo cáo chung:

Xem báo cáo khách hàng chung tại menu [ Báo cáo ] > [ Doanh thu bán hàng ].

Chọn loại báo cáo khách hàng và thời gian báo cáo muốn xem.

Báo cáo theo từng khách hàng:

Tại menu [ Khách hàng ] > [ Chọn khách hàng ] > [ Hóa đơn ]

2. Doanh thu nhân viên

Xem chi tiết doanh thu từng nhân viên trong tại đây và có thể lọc theo các tiêu chí: tháng, năm, phòng ban

3. Hiệu suất bán hàng

Báo cáo chi tiết số lượng Cơ hội của tất cả các phòng ban, cơ hội theo từng nhân viên

Có thể xem dạng biểu đồ dễ trực quan hơn.

4. Chi phí kinh doanh

Báo cáo chi tiết các khoản chi phí trong công ty theo các tháng, năm. Xem báo chi tiết trong 1 khoảng thời gian nhất định.

Các mục chi phí này có thể thay đổi/thêm chi phí ở mục [Tài chính ] > [ Chi phí ]

Ngoài ra, có thể xuất báo cáo thành file excel hoặc PDF tùy ý.

5. Thu nhập và chi phí

Tổng tiền của doanh nghiệp giữa chi ra - thu về, cho biết tình hình tài chính theo từng tháng.

Thống kê dễ dàng theo năm và xem dạng biểu đồ để trực quan hơn.

6. Hiệu suất công việc

Báo cáo số lượng công việc và hiệu suất thực hiện của từng phòng ban và cá nhân

7. Báo cáo tổng hợp

Giải thích

Đây là báo cáo dạng ad hoc: loại báo cáo được tạo ra để giải quyết một câu hỏi kinh doanh cụ thể và khác với các báo cáo định kỳ. Nó cho phép người dùng tìm kiếm thông tin từ bộ dữ liệu và tạo ra báo cáo theo cách mà họ mong muốn

Lợi ích

Người dùng (cấp quản lý) có thể tự mình lựa chọn được chỉ số muốn xuất hiện trên báo cáo (có tất cả 13 chỉ số) đồng thời chọn khung thời gian muốn so sánh (giữa các tháng hay các năm)

Cách sử dụng

Bước 1: Truy cập menu [ BÁO CÁO > Báo cáo tổng hợp ]

Bước 2: Lựa chọn chỉ số muốn xuất hiện trong báo cáo

Bước 3: Xem báo cáo trên màn hình hoặc xuất ra excel / PDF

Lưu ý: Để xem báo cáo người dùng cần được phân quyền [ Báo cáo > Xem "Báo cáo tổng hợp" ]

Last updated