Báo cáo

1. Báo cáo bán hàng

Báo cáo chung:
Xem báo cáo khách hàng chung tại menu [ Báo cáo ] > [ Báo cáo bán hàng ].
Chọn loại báo cáo khách hàng và thời gian báo cáo muốn xem.
Báo cáo theo từng khách hàng:
Tại menu [ Khách hàng ] > [ Chọn khách hàng ] > [ Hóa đơn ]

2. Doanh thu nhân viên

Xem chi tiết doanh thu từng nhân viên trong tại đây và có thể lọc theo các tiêu chí: tháng, năm, phòng ban

3. Thống kê cơ hội

Báo cáo chi tiết số lượng Cơ hội của tất cả các phòng ban, cơ hội theo từng nhân viên
Có thể xem dạng biểu đồ dễ trực quan hơn.

4. Báo cáo chi phí

Báo cáo chi tiết các khoản chi phí trong công ty theo các tháng, năm. Xem báo chi tiết trong 1 khoảng thời gian nhất định.
Các mục chi phí này có thể thay đổi/thêm chi phí ở mục [Tài chính ] > [ Chi phí ]
Ngoài ra, có thể xuất báo cáo thành file excel hoặc PDF tùy ý.

5. Chi phí và thu nhập

Tổng tiền của doanh nghiệp giữa chi ra - thu về, cho biết tình hình tài chính theo từng tháng.
Thống kê dễ dàng theo năm và xem dạng biểu đồ để trực quan hơn.
Last modified 1yr ago