Links

Báo cáo

1. Doanh thu bán hàng

Báo cáo chung:
Xem báo cáo khách hàng chung tại menu [ Báo cáo ] > [ Doanh thu bán hàng ].
Chọn loại báo cáo khách hàng và thời gian báo cáo muốn xem.
Báo cáo theo từng khách hàng:
Tại menu [ Khách hàng ] > [ Chọn khách hàng ] > [ Hóa đơn ]

2. Doanh thu nhân viên

Xem chi tiết doanh thu từng nhân viên trong tại đây và có thể lọc theo các tiêu chí: tháng, năm, phòng ban

3. Hiệu suất bán hàng

Báo cáo chi tiết số lượng Cơ hội của tất cả các phòng ban, cơ hội theo từng nhân viên
Có thể xem dạng biểu đồ dễ trực quan hơn.

4. Chi phí kinh doanh

Báo cáo chi tiết các khoản chi phí trong công ty theo các tháng, năm. Xem báo chi tiết trong 1 khoảng thời gian nhất định.
Các mục chi phí này có thể thay đổi/thêm chi phí ở mục [Tài chính ] > [ Chi phí ]
Ngoài ra, có thể xuất báo cáo thành file excel hoặc PDF tùy ý.

5. Thu nhập và chi phí

Tổng tiền của doanh nghiệp giữa chi ra - thu về, cho biết tình hình tài chính theo từng tháng.
Thống kê dễ dàng theo năm và xem dạng biểu đồ để trực quan hơn.

6. Hiệu suất công việc

Báo cáo số lượng công việc và hiệu suất thực hiện của từng phòng ban và cá nhân