ChatGPT

Tích hợp với tính năng Trợ lý AI

1. API Key

Bước 1: đăng nhập vào link: https://platform.openai.com/settings/profile?tab=api-keys

Tại màn hình này bấm vào “Create an API key” tiến hành tạo khóa

Bước 2: Tạo khóa thành công

Bước 3: Nhấp chuột để sao chép khóa

Bước 4: Truy cập tài khoản admin của SlimCRM mục [ Hệ thống ] > [ Cài đặt ] > [ Trợ lý AI ] > [ ChatGPT ] và dán API key đã copy vào ô tương ứng

2. Model

Bước 1: Vào link: https://ai.google.dev/gemini-api/docs/models/gemini?hl=vi

Bước 2: Copy tên 1 trong các model như gpt-4 hoặc gpt-3.5-turbo Bước 3: Truy cập tài khoản admin của SlimCRM mục [ Hệ thống ] > [ Cài đặt ] > [ Trợ lý AI ] > [ ChatGPT ] và dán vào ô Model

3. Kích hoạt

Bước 1: Chọn [ Có ] để kích hoạt sử dụng

Bước 2: Bấm [ Lưu cài đặt ] để lưu cấu hình

4. Kiểm tra cấu hình

Sau khi lưu, bấm [ Kiểm tra thiết lập ]

Nếu thông báo trả về như minh họa phía dưới thì việc cấu hình đã hoàn tất

Last updated