Wiki

Wiki là một trang web nội bộ, cho phép nhân viên có thể tự soạn thảo, cập nhật. Giúp tổ chức và quản lý tài nguyên tri thức của doanh nghiệp một cách trực quan, hiệu quả và tiện lợi

Sử dụng Wiki như thế nào ?

Tính năng Wiki nằm tại menu chính bên trái, gồm 4 mục chính:

  • Wiki chủ đề: là tập hợp các 'Bài viết' cùng chủ đề, được phân quyền cho các 'thành viên' hoặc 'vai trò' trong công ty

  • Wiki bài viết: là một tài liệu đa phương tiện (text, ảnh, video, mindmap...), bài viết được tự động tạo 'Mục lục'

  • Đăng bởi tôi: tập hợp các 'Bài viết' bạn đã tạo ra

  • Đánh dấu: truy cập nhanh các 'Bài viết' đã được bạn bookmark/đánh dấu

Cách chia sẻ 'Bài viết' trên Wiki

Bước 1: Lựa chọn Bài viết cần chia sẻ và bấm nút Sửa Bước 2: Check vào mục 'Lấy liên kết chia sẻ' Bước 3: Bấm nút 'Lưu lại'

Cách phân quyền truy cập Wiki Chủ đề

Mục đích để giới hạn truy cập nội dung cho các đối tượng phù hợp. Chẳng hạn như với các Tài nguyên của Phòng kinh doanh thì chỉ cho phép các nhân viên có vai trò Kinh doanh được xem

Bước 1: Lựa chọn Wiki Chủ đề cần giới hạn truy cập và bấm nút Sửa Bước 2: trong mục Ai được xem? chọn Thành viên cụ thể hoặc Theo vai trò

Last updated