Links
Comment on page

Tổng đài ảo OmiCall

Tích hợp tổng đài OmiCall

Bước 1: Truy cập menu [ Hệ thống ] > [ Cài đặt ] > [ Tổng đài ]
Màn hình thiết lập tích hợp với OmiCall
Bước 2: đăng nhập vào OmiCall.com để lấy các thông số (3) Api key (4) Domain (5) Số nội bộ (6) Mật khẩu
1. Lấy thông số (3) API key
2. Chọn số gọi ra
3. Lấy các thông số (4) Domain (5) Số nội bộ - User name (6) Mật khẩu
Bước 3: Quay lại phần thiết lập của SlimCRM và nhập các thông số bạn vừa lấy được từ OmiCall (3) Api key (4) Domain (5) Số nội bộ (6) Mật khẩu sau đó bấm nút [ Lưu cài đặt ]