Tổng đài ảo OmiCall

Tích hợp tổng đài OmiCall

Bước 1: Truy cập menu [ Hệ thống ] > [ Cài đặt ] > [ Tổng đài ]

Bước 2: đăng nhập vào OmiCall.com để lấy các thông số (3) Api key (4) Domain (5) Số nội bộ (6) Mật khẩu

Bước 3: Quay lại phần thiết lập của SlimCRM và nhập các thông số bạn vừa lấy được từ OmiCall (3) Api key (4) Domain (5) Số nội bộ (6) Mật khẩu sau đó bấm nút [ Lưu cài đặt ]

Last updated