Hoa hồng

Tính năng giải quyết việc tính hoa hồng cho đại lý, cộng tác viên và nhân viên bán hàng của công ty theo các công thức tính hoa hồng thường được sử dụng nhất.

1. Cài đặt

Nằm ở Hoa hồng > Cài đặt, đây là bước đầu tiên cần làm để thiết lập sử dụng.

1.1 Hệ thống cấp bậc:

Tính tỷ lệ hoa hồng được chia theo cấp bậc, áp dụng cho các mô hình kinh doanh nhiều cấp.

1.2 Nhân viên bán hàng của nhóm khách hàng:

Chia sale phụ trách nhóm khách hàng

1.3 Cài đặt chung:

Có 2 cài đặt:

  • Nút bấm Xóa dữ liệu: xóa toàn bộ dữ liệu của module Hoa hồng.

  • Cấu hình chỉ tính hoa hồng với hóa đơn định kỳ đầu tiên.

2. Chính sách hoa hồng

Nằm trên menu [ Hoa hồng > Chính sách hoa hồng ], bạn có thể thêm các cơ chế tính hoa hồng cho phòng kinh doanh hoặc đại lý, cộng tác viên.

2.1 Thêm mới chính sách

(1): Tên chính sách, ví dụ: chính sách bán hàng quý IV 2022

(2) và (3): Ngày bắt đầu áp dụng và ngày kết thúc của chính sách. Hệ thống sẽ căn cứ các hóa đơn được lên trong thời gian này để áp dụng tính

(4) Nhóm khách hàng được áp dụng chính sách (chọn nhiều)

(5) Khách hàng được áp dụng chính sách (chọn nhiều)

Nếu không chọn, mặc định hệ thống sẽ chọn toàn bộ nhóm hoặc toàn bộ khách hàng.

(6) Loại hoa hồng: tính theo tỷ lệ phần trăm hoặc số tiền cố định

(7) Số tiền để tính toán: dựa trên giá trị hóa đơn (cả thuế) hoặc dựa trên lợi nhuận (cần kích hoạt mô đun kho, dựa trên giá mua nhập từ sản phẩm trong kho, hệ thống sẽ tính ra lợi nhuận)

(8) Loại chính sách hoa hồng

2.2 Tính lại hoa hồng

Cho phép lựa chọn các hóa đơn cũ để áp dụng chính sách hoa hồng hiện tại

2.3. Chính sách hoa hồng

Có 4 công thức tính hoa hồng trên SlimCRM như sau:

Tính theo dạng bậc thang

Tính tỷ lệ phần trăm hoa hồng trong khoảng tiền tùy chọn.

Tính theo tỷ lệ phần trăm:

Tính tỷ lệ phần trăm hoa hồng theo giá trị hóa đơn, để giúp sales sớm ra doanh số, có thể bật cơ chế áp dụng riêng tỷ lệ hoa hồng cao hơn với 1 số lượng hóa đơn đầu tiên nhất định.

Tính theo số lượng sản phẩm bán ra

Cài đặt nhóm sản phẩm, sản phẩm, định mức bán ra và tỷ lệ hoa hồng nhận được.

Lưu ý: để thêm dòng, click chuột phải vào bảng, chọn insert row below và thêm sản phẩm.

Tính theo bậc thang (Sản phẩm)

Cho phép áp dụng phương thức bậc thang nhưng theo tỷ lệ khác nhau dựa trên sản phẩm bán ra khác nhau. Phương thức này áp dụng với các đơn vị có sản phẩm bán ra đa dạng.

3. Nhân viên áp dụng

Khi bấm [Nhân viên áp dụng], bạn có thể lựa chọn nhân viên được áp dụng chính sách hoa hồng

Thêm mới nhân viên được áp dụng

Lưu ý:

  • 1 chính sách có thể chọn nhiều nhân viên áp dụng

  • 1 nhân viên có thể tham gia nhiều chính sách bằng cách thêm mới chính sách và chọn nhân viên

4. Khách hàng áp dụng

Khi bấm nút [Khách hàng áp dụng], bạn có thể thêm chính sách hoa hồng cho khách hàng, áp dụng cho các khách hàng đại lý, đối tác, cộng tác viên.

Thêm mới khách hàng được áp dụng

5. Thanh toán hoa hồng

Khi bấm nút [Thanh toán hoa hồng], bạn có thể cập nhật hoa hồng thanh toán cho khách hàng và cho phép chuyển đổi thành chi phí của công ty để theo dõi các khoản chi cho hoa hồng đại lý

5.1 Thêm mới khoản thanh toán hoa hồng

Các trường được nhập tương tự như khi nhập thanh toán với các bước:

  1. Chọn số tiền hoa hồng của khách hàng

  2. Chọn ngày chi hoa hồng và phương thức chi

  3. Bổ sung các thông tin (hình thức thanh toán nếu không qua tài khoản của công ty, ghi chú)

Lưu ý:

  • Điều kiện để khoản thanh toán hoa hồng xuất hiện: hóa đơn được tạo cho khách hàng được nhập thanh toán (kể cả khi giá trị thanh toán nhỏ hơn số tiền chi hoa hồng)

  • Giá trị hoa hồng tính theo giá trị trước thuế của hóa đơn

  • Để xóa khoản thanh toán hoa hồng được áp dụng để sửa, cần xóa hóa đơn đã bán.

5.2 Chuyển đổi sang chi phí

Sau khi tạo khoản thanh toán hoa hồng, trên danh sách sẽ cập nhật khoản thanh toán này và có thêm nút “Chuyển đổi”. Màn hình chuyển đổi có các trường cần điền như khi tạo 1 chi phí.

6. Thống kê:

Báo cáo nằm ở [ Hoa hồng > Thống kê ] giúp bạn nắm được danh sách khách hàng được chi trả hoa hồng, cũng như xem nhanh được các biểu đồ trực quan về hoa hồng thanh toán.

Last updated