Hóa đơn điện tử ihoadon (Efy)

Tích hợp ihoadon (Efy)

Truy cập vào mục [ HỆ THỐNG ] > [ CÀI ĐẶT ] > [ Hóa đơn điện tử ]

Bước 1: Trước hết bạn cần nhập "Tất cả mẫu số hóa đơn" trong mục "Cài đặt chung" sau đó bấm [ LƯU CÀI ĐẶT ]

01GTKT0/001
02GTTT0/001
03XKNB0/001
04HGDL0/001
06HDXK0/001
07KPTQ0/001

Bước 2: Bấm vào tab EFY iHoaDon và nhập các thông số thiết lập chi tiết như hình dưới sau đó bấm nút [ LƯU CÀI ĐẶT ]

Last updated