Links
Comment on page

Tổng đài

1. Giới thiệu tính năng tổng đài

Tính năng tổng đài cho phép người dùng thực hiện nhanh bất kỳ cuộc gọi đi/nhận cuộc gọi đến ngay trên hệ thống SlimCRM.
  • Tra cứu cuộc gọi theo: nhân viên, loại cuộc gọi (gọi đi, gọi đến, gọi nội bộ), thời gian, tên khách hàng...
  • Nghe lại file ghi âm (phù hợp với nhân viên sales và người quản lý để theo dõi và điều chỉnh kịch bản khi gọi điện bán hàng/hỗ trợ/tư vấn...)
Nghe lại lịch sử cuộc gọi
Gọi điện chăm sóc khách hàng từ phần mềm

2. Tích hợp với tổng đài OmiCall

Bước 1: Truy cập menu [ Hệ thống ] > [ Cài đặt ] > [ Tổng đài ]
Màn hình thiết lập tích hợp với OmiCall
Bước 2: đăng nhập vào OmiCall.com để lấy các thông số (3) Api key (4) Domain (5) Số nội bộ (6) Mật khẩu
1. Lấy thông số (3) API key
2. Chọn số gọi ra
3. Lấy các thông số (4) Domain (5) Số nội bộ - User name (6) Mật khẩu
Bước 3: Quay lại phần thiết lập của SlimCRM và nhập các thông số bạn vừa lấy được từ OmiCall (3) Api key (4) Domain (5) Số nội bộ (6) Mật khẩu sau đó:
  • Bấm nút [ Cập nhật số nội bộ ] để hệ thống hiện thị toàn bộ các số đang sử dụng
  • Cuối cùng, bấm nút [ Lưu cài đặt ] để hoàn tất
Last modified 2yr ago