Kết nối API

Cho phép các ứng dụng bên ngoài kết nối và thao tác với các đối tượng dữ liệu của SlimCRM

Tạo Api Token

API Token là chuỗi mã hóa chứa thông tin truy cập api, có thời gian hết hạn xác định bởi người tạo

 • Truy cập [ Hệ thống ] > [ Cài đặt ] > [ Quản lý API ]

 • Bấm nút [ Thêm tài khoản ] để tạo token mới

 • Lưu ý: mỗi token sẽ có thời gian hết hạn xác định

 • Nếu bạn không tìm thấy mục [ Quản lý API ] thì hãy yêu cầu bộ phận hỗ trợ của SlimCRM kích hoạt tính năng API bởi mặc định tính năng này bị tắt

Cách sử dụng API

Chi tiết danh sách các API được liệt kê bên dưới Giả sử bạn đã tạo token jEheVytlAoFl7F8MqUQ7jAo2hOXASztXj và bạn cần lấy về danh sách tất cả các KHÁCH HÀNG của SlimCRM, hãy sử dụng API thông qua cURL request như sau

curl -H "authtoken: jEheVytlAoFl7F8MqUQ7jAo2hOXASztXj" https://crm.slimsoft.vn/demo/api/customers

Bạn có thể sử dụng http://postman.com để test và tìm hiểu nhanh các API mà không cần viết code

1. Khách hàng

Tìm kiếm thông tin khách hàng theo keyword

GET [url]/api/customers/search/:keyseach

Keysearch: có thể là tên, số điện thoại, email...

Headers

{
  // Response
}

Thêm mới khách hàng

POST [url]/api/customers

Headers

Request Body

HTTP/1.1 200 OK
{
 "status": true,
 "message": "Customer add successful."
}

HTTP/1.1 404 Not Found
{
 "status": false,
 "message": "Customer add fail."
}

Cập nhật thông tin khách hàng

PUT [url]/api/customers/:id

Headers

Request Body

{ 
 "company": "Tên công ty", 
 "vat": "", 
 "phonenumber": "0123456789", 
 "website": "", 
 "default_language": "", 
 "default_currency": "0", 
 "country": "243", 
 "city": "TP HN", 
 "zip": "700000", 
 "state": "", 
 "address": "Ngõ 14", 
 "billing_street": "Nguyễn Trãi", 
 "billing_city": "TP Hà Nội", 
 "billing_state": "Quận HĐ", 
 "billing_zip": "700000", 
 "billing_country": "243", 
 "shipping_street": "", 
 "shipping_city": "", 
 "shipping_state": "", 
 "shipping_zip": "", 
 "shipping_country": "0" 
} 

Xóa thông tin khách hàng

DELETE [url]/api/delete/customers/:id

Headers

Request Body

Lấy về thông tin khách hàng

GET [url]/api/customers/:id

Headers

Request Body

2. Cơ hội

Tìm kiếm thông tin "Cơ hội" theo keyword

GET [url]/api/leads/:keysearch

Keyseach: có thể là tên, email, số điện thoại

Headers

{
  // Response
}

Thêm mới cơ hội

POST [url]/api/leads

Headers

Request Body

HTTP/1.1 200 OK
{
 "status": true,
 "message": "Lead add successful."
}

HTTP/1.1 404 Not Found
{
 "status": false,
 "message": "Lead add fail."
}

Lấy thông tin cơ hội

GET [url]/api/leads/:id

Path Parameters

Headers

HTTP/1.1 200 OK
{
  "id": "17",
  "hash": "c6e938f8b7a40b1bcfd98dc04f6eeee0-60d9c039da373a685fc0f74d4bfae631",
  "name": "Lead name",
  "contact": "",
  "title": "",
  "company": "Themesic Interactive",
  "description": "",
  "country": "243",
  "zip": null,
  "city": "London",
  "state": "London",
  "address": "1a The Alexander Suite Silk Point",
  "assigned": "5",
  "dateadded": "2019-07-18 08:59:28",
  "from_form_id": "0",
  "status": "0",
  "source": "4",
  ...
}

3. Dự án

→ Thêm mới Dự án → Xóa Dự án → Yêu cầu thông tin về Dự án → Tìm kiếm thông tin Dự án → Sửa thông tin Dự án

4. Nhân viên

→ Thêm mới Nhân viên → Xóa Nhân viên → Yêu cầu thông tin Nhân viên → Tìm kiếm thông tin Nhân viên → Sửa thông tin Nhân viên

5. Công việc

→ Thêm mới Công việc → Xóa Công việc → Yêu cầu thông tin về Công việc → Tìm kiếm thông tin Công việc → Sửa thông tin Công việc

6. Yêu cầu hỗ trợ (tickets)

→ Thêm mới Yêu cầu → Xóa Yêu cầu → Yêu cầu thông tin → Tìm kiếm thông tin về Yêu cầu hỗ trợ → Sửa thông tin về Yêu cầu hỗ trợ

Last updated