Kết nối API

Tài liệu dành cho lập trình viên, bên dưới chỉ liệt kê các api có sẵn. Để nhận được tài liệu hướng dẫn chi tiết kết nối API, vui lòng gửi email vào [email protected]

1. Khách hàng

→ Thêm mới Khách hàng → Xóa Khách hàng → Yêu cầu thông tin về Khách hàng → Tìm kiếm thông tin Khách hàng → Sửa thông tin Khách hàng

2. Cơ hội

→ Thêm mới Cơ hội → Xóa Cơ hội → Yêu cầu thông tin về Cơ hội → Tìm kiếm thông tin Cơ hội → Sửa thông tin Cơ hội

3. Dự án

→ Thêm mới Dự án → Xóa Dự án → Yêu cầu thông tin về Dự án → Tìm kiếm thông tin Dự án → Sửa thông tin Dự án

4. Nhân viên

→ Thêm mới Nhân viên → Xóa Nhân viên → Yêu cầu thông tin Nhân viên → Tìm kiếm thông tin Nhân viên → Sửa thông tin Nhân viên

5. Công việc

→ Thêm mới Công việc → Xóa Công việc → Yêu cầu thông tin về Công việc → Tìm kiếm thông tin Công việc → Sửa thông tin Công việc

6. Yêu cầu hỗ trợ (tickets)

→ Thêm mới Yêu cầu → Xóa Yêu cầu → Yêu cầu thông tin → Tìm kiếm thông tin về Yêu cầu hỗ trợ → Sửa thông tin về Yêu cầu hỗ trợ