Links

Kết nối API

Cho phép các ứng dụng bên ngoài kết nối và thao tác với các đối tượng dữ liệu của SlimCRM

Tạo Api Token

API Token là chuỗi mã hóa chứa thông tin truy cập api, có thời gian hết hạn xác định bởi người tạo
  • Truy cập [ Hệ thống ] > [ Cài đặt ] > [ Quản lý API ]
  • Bấm nút [ Thêm tài khoản ] để tạo token mới
  • Lưu ý: mỗi token sẽ có thời gian hết hạn xác định
  • Nếu bạn không tìm thấy mục [ Quản lý API ] thì hãy yêu cầu bộ phận hỗ trợ của SlimCRM kích hoạt tính năng API bởi mặc định tính năng này bị tắt
(Tạo API token mới)

Cách sử dụng API

Chi tiết danh sách các API được liệt kê bên dưới Giả sử bạn đã tạo token jEheVytlAoFl7F8MqUQ7jAo2hOXASztXj và bạn cần lấy về danh sách tất cả các KHÁCH HÀNG của SlimCRM, hãy sử dụng API thông qua cURL request như sau
curl -H "authtoken: jEheVytlAoFl7F8MqUQ7jAo2hOXASztXj" https://crm.slimsoft.vn/demo/api/customers
Bạn có thể sử dụng http://postman.com để test và tìm hiểu nhanh các API mà không cần viết code

1. Khách hàng

get
[url]
/api/customers/search/:keyseach
Tìm kiếm thông tin khách hàng theo keyword
post
[url]/
api/customers
Thêm mới khách hàng
put
[url]
/api/customers/:id
Cập nhật thông tin khách hàng
delete
[url]
/api/delete/customers/:id
Xóa thông tin khách hàng
get
[url]
/api/customers/:id
Lấy về thông tin khách hàng

2. Cơ hội

get
[url]
/api/leads/:keysearch
Tìm kiếm thông tin "Cơ hội" theo keyword
post
[url]
/api/leads
Thêm mới cơ hội
get
[url]/
api/leads/:id
Lấy thông tin cơ hội

3. Dự án

→ Thêm mới Dự án → Xóa Dự án → Yêu cầu thông tin về Dự án → Tìm kiếm thông tin Dự án → Sửa thông tin Dự án

4. Nhân viên

→ Thêm mới Nhân viên → Xóa Nhân viên → Yêu cầu thông tin Nhân viên → Tìm kiếm thông tin Nhân viên → Sửa thông tin Nhân viên

5. Công việc

→ Thêm mới Công việc → Xóa Công việc → Yêu cầu thông tin về Công việc → Tìm kiếm thông tin Công việc → Sửa thông tin Công việc

6. Yêu cầu hỗ trợ (tickets)

→ Thêm mới Yêu cầu → Xóa Yêu cầu → Yêu cầu thông tin → Tìm kiếm thông tin về Yêu cầu hỗ trợ → Sửa thông tin về Yêu cầu hỗ trợ