Phân quyền

Việc Phân quyền có thể được thực hiện thông qua [ Vai trò ] hoặc phân quyền trực tiếp lên từng [ Nhân viên ]

Để tạo Vai trò mới, hãy truy cập [ Hệ thống ] -> [ Vai trò ]

 • Quyền của Vai trò có thể bị ghi đè bởi quyền của Nhân viên. Quyền Vai trò được sử dụng để tự động điền tất cả các quyền trong khi tạo nhân viên.

 • Thay đổi quyền vai trò sẽ không ảnh hưởng đến quyền của nhân viên hiện tại đang có vai trò. Khi cập nhật quyền của vai trò, bạn có thể Cập nhật quyền của tất cả nhân viên đang có vai trò này

 • Cấu hình vai trò nhân viên mặc định trong Hệ thống -> Cài đặt -> Khác, đây sẽ là vai trò được chọn theo mặc định khi tạo nhân viên mới.

Người dùng là Quản trị hệ thống sẽ có tất cả các quyền hạn mà không cần phân quyền

Phân quyền Cơ hội

Lưu ý: Lưu ý rằng quyền của Cơ hội sẽ bị ẩn nếu một nhân viên được đánh dấu "không phải là nhân viên"

 • Xem (tất cả) – Được xemsửa tất cả cơ hội. Lưu ý: nhân viên không có quyền này sẽ chỉ được xem cơ hội được giao, cơ hội mình tạo và cơ hội đánh dấu công khai

 • Xem (dữ liệu tự thêm) – Không hiển thị vì mặc định tất cả nhân viên đều có.

 • Thêm mới – Không hiển thị vì mặc định tất cả nhân viên đều được thêm mới cơ hội trừ các tài khoản đánh dấu "Không phải là nhân viên"

 • Sửa - Không hiển thị - Mọi người có quyền truy cập vào Cơ hội cụ thể đều cần được chỉnh sửa để phối hợp với nhau tốt hơn và thông tin luôn được cập nhật

 • Xóa – Được xóa tất cả các cơ hội. Nếu không có quyền này, nhân viên sẽ chỉ được phép xóa các cơ hội của mình

 • Nhân viên không phải là quản trị hệ thống sẽ chỉ được xem các cơ hội được phân công, cơ hội do mình tạo hoặc cơ hội đánh dấu công khai

 • Nhân viên không phải là quản trị hệ thống có thể thêm mới cơ hội và phân công cơ hội cho người khác

Phân cấp dữ liệu Cơ hội theo phòng ban

Đây là tính năng nâng cao, chỉ áp dụng cho các doanh nghiệp có nhiều chi nhánh và cần phân cấp truy cập dữ liệu theo từng chi nhành / phòng ban.

Khách hàng cần cân nhắc trước khi áp dụng vì có thể làm phức tạp hóa mô hình quản lý. Trên thực tế việc quản lý doanh nghiệp nhỏ sẽ hiệu quả hơn khi có ít cấp quản lý

Sau khi bật tính năng "Phân cấp dữ liệu", sẽ có thêm một quyền mới "Xem cơ hội cả phòng ban" sẽ hoạt động như sau

 • Nhân viên có quyền "Xem cơ hội cả phòng ban" sẽ được xem các Cơ hội "được tạo bởi" hoặc "được giao cho" cả những nhân viên thuộc phòng ban mình tham gia (một nhân viên có thể tham gia nhiều phòng ban)

 • Lưu ý là để có thể sửa được các cơ hội của người khác (cùng phòng ban) thì vẫn cần có quyền "Xem (tất cả)". Nếu không có quyền này thì bạn chỉ xem danh sách mà không xem chi tiết hay sửa được Cơ hội

Tài khoản có quyền "Quản trị hệ thống" sẽ có quyền xem và sửa tất cả các cơ hội mà không cần phân quyền

Last updated